TARVITSEMME UUDEN ELÄMÄNTAVAN

Olet jo useasti sanonut, että tarvitsemme uuden elämätavan – voisitko avata sitä vielä lisää – miten se eroaa nykyisestä elämäntavastamme?

Nykyinen elämäntapamme, joka perustuu moderniin ja postmoderniin maailmankuvaan ja niiden perustana olevaan mekanistismaterialistiseen todellisuuskäsitykseen, uhkaa siis omaa ja maapallomme terveyttä ja elinvoimaisuutta tavalla, jota emme voi ratkaista tämän nykyisen elämäntapamme puitteissa.

Tarvitsemme uuden elämäntavan, jolla on uusi perusta – luonnollinen todellisuus- ja ihmiskäsitys, elämäkeskeiset arvot ja maailmankuvat.

Moderni maailmankuva korostaa aineellista hyvinvointia, kehitystä, kasvua ja kulutusta ulkoisen olemuksemme parantajana ja arvostuksen tuojina, kun taas postmoderni maailmankuva korostaa ihmisyyttä, luonnonarvoja, suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta ja -kulttuurisuutta, oman itsemme toteuttamista sisäisen merkityksen ja tarkoituksen tuojina ja parantajina.

Näiden jälkeen tulevissa elämäkeskeisissä maailmankuvissa olennaista on elämän ja sen evolutiivisen prosessin ymmärtäminen ja sisäistäminen oman elämämme perustaksi, ihmisen ja luonnon keskinäisriippuvuuden ymmärtäminen ja ihmisyytemme sisäisen ja ulkoisen olemuksen yhdentyminen kokonaisvaltaiseksi elämän kokemiseksi.

Tarvitsemmeko todellakin koko todellisuuskäsityksemme ja maailmankuvamme muutosta?

Kyllä. Nykyiset pyrkimyksemme ratkaista elämäntapamme luomia ongelmia, eivät ole riittäviä, koska ne eivät kyseenalaista tätä juurisyytä eli nykyistä elämäntapaamme ja sitä ylläpitäviä taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia järjestelmiä, jotka syntyvät nykyisestä todellisuuskäsityksestämme

Me tarvitsemme uuden tavan järjestää elämämme ja yhteiskuntamme ja sille uuden perustan.

Joissakin näkemyksissä – kuten New Age - tuntuu olevan kaipuuta aiempiin maailmankuviin ja elämäntapoihin – mitä ajattelet tästä?

Palaaminen aiempien maailmankuvien tarjoamiin ratkaisuihin ei ole mahdollista, koska juuri niiden kyvyttömyys ratkaista oman aikansa luomia haasteita, loi uudelle, laajemmalle tietoisuudelle perustuvan maailmankuvan - modernin ja postmodernin maailmankuvan - niitä ratkaisemaan. Siksi on mentävä eteenpäin.

Kun me muutumme, maailma muuttuu

Onko muutos uuteen elämäntapaan mahdollinen – mitä se edellyttää meiltä?

Uuden elämäntavan ja yhteiskunnan luominen on mahdollista.

Me voimme muuttua, muuttaa omaa todellisuuden, elämän ja maailman näkemistämme ja tehdä tämän avulla elämäntapamuutoksen omassa elämässämme ja järjestelmämuutoksen yhteiskunnassamme.

Tämä edellyttää tietoisuuden evoluution ymmärtämistä eli että me kehitymme ihmisinä ja elämän osallisina elämän evolutiivisessa prosessissa.

Meidän omat elämänvalintamme ja tekomme luovat sen maailman, jossa elämme. Tekojemme ja valintojemme kautta maailma muuttuu, kunhan tarpeeksi moni ihminen osallistuu näihin tekoihin.

Tämä edellyttää tietoisen evoluution ymmärtämistä eli että me itse voimme vaikuttaa evoluution etenemiseen sen osallisina.

Miten tiivistäisit ”uuden ajan” ja sen sanoman?

Uusi aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus ja se tähtää luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja yhteiskunnan syntymiseen, jotta voimme selviytyä aikamme haasteista.

Uusi aika on seikkailu, jossa haastamme oman itsemme näkemään maailman sellaisena kuin sen on mahdollista olla ja itsemme sellaisena kuin me todellisuudessa olemme.

Se on seikkailu, jossa menemme eteenpäin elämämme ja todellisuutemme joka tasolla - me olemme itse tämän seikkailumme sankari ja konna.

Uusi aika on matka, jossa menemme sinne, missä kukaan ei ole vielä ollut - se on matka todellisuuteen ja uuteen ihmisyyteen.

Se on matka, jonka me itse luomme ja elämme todeksi - me olemme itse tämän matkamme tie ja päämäärä.

Mitä meidän tulee tehdä?

Mitä mainitsemasi todellisuuskäsityksen muutos edellyttää – sitä ei kai voi vain valita?

Ei voi suoraan valita ja ottaa käyttöön.

Meidän tulee vapautua itseä, erillistä omakuvaamme luovista uskomuksistamme, jotka ylläpitävät kestämätöntä elämäntapaamme ja erillisyyttämme toisistamme ja luonnosta.

Meidän tulee katsoa elämäämme ja maailmaa elämän näkökulmasta, ei itsekeskeisestä ihmisnäkökulmasta.

Meidän tulee nähdä se, kuinka olemme ihmisinä ja yhteiskuntina kehittyneet evolutiivisessa prosessissa ja nähdä kuinka se lupaa mahdollisuuden mennä eteenpäin.

Mutta vain teot merkitsevät – meidän tulee itse elää kestävästi, vetää pois tukemme nykyiseltä järjestelmältä, toimia esimerkkinä muille ja toimia tavalla, joka luo uutta kestävämpää yhteiskuntaa ja maailmaa.

Mutta mikäli emme tuota vapautta luodusta omakuvastamme ja erillisyydestämme saavuta riittävissä määrin, niin silloin usein myös nuo muutkin jäävät toteutumatta.

Uuden ajan vaatimukset ovat kovia, mutta niin ovat haasteemmekin – pelastaa itsemme ja luonnon monimuotoisuus ja elinvoimaisuus.

Eli?

Kun me muutumme ja muutamme elämäntapaamme, niin maailma muuttuu.

Meidän tarvitsee alkaa elää uudella tavalla ja saada tästä uudesta elämäntavasta yleisesti hyväksytty tapa elää, niin maailma muuttuu – ei heti eikä nopeasti, mutta varmasti ja pysyvällä tavalla.

Ja tämän perustaksi tarvitsemme uuden elämäkeskeisen perustan ja ihmisyyden.