Valistunut yhteiskunta

28.10.2019

Valistuneen yhteiskunnan perustana on positiivinen ja evolutiivinen ihmiskäsitys, elämäkeskeinen todellisuuskäsitys, ekologinen ja evolutiivinen maailmankuva ja arvot ja hyvään, mielekkääseen ja onnelliseen elämään keskittyvä kulttuurinen tila, jossa ihmiset luovat itselleen sellaista maailmaa ja yhteiskuntaa kuin he itse haluavat ja hyvä elämä edellyttää - hyväksyen kuitenkin elämäkeskeiset ja humaanit arvot, joita vasten ei saa toimia.

Vapaus on valistuneen yhteiskunnan perusta ja tavoite. Valistunut yhteiskunta antaa jäsentensä elää ja olla vapaasti ja purkaa tätä estäviä rakenteita ja esteitä. Varmistaakseen tämän, se luo jäsentensä aloitteiden pohjalta uusia mahdollisuuksia elää vapaasti.

Valistunut yhteiskunta varmistaa, että kaikilla sen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet saada elämälleen välttämättömät perusresurssit - ravinto, asunto, turvallinen elinympäristö, terveydenhuolto, koulutus / oppimismahdollisuudet ja osallistumisoikeus yhteisten asioiden hoitamiseen.

Se on yhteiskunta, joka mahdollistaa ja tukee jäsentensä oma-aloitteista itsensä kehittämistä ja toteuttamista siten kuin kullekin yksilölle on ominaista ja luontaista. Yhteiskuntaa leimaa toiminnan ja elämän moninaisuus ja erilaisuus - se on monimuotoista elämää ja kanssakäymistä.

Valistunut yhteiskunta tähtää jäsentensä onnellisuuteen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään, hyvään ja mielekkääseen elämään. Se on jäseniään varten, eikä omaa omia tavoitteita ylitse jäsentensä.

Se on osallisuusyhteiskunta, jossa sen jäsenet itse osallistuvat itseään koskeviin päätöksiin mahdollisimman lähellä todellisuutta. Valtaa jaetaan ylöspäin vain, jos asian laajuus tai merkitys sitä vaativat - silloinkin jäsenillä on veto-oikeus ylemmällä tasolla tehtyihin päätöksiin.

Se tavoittelee alueellisesti ekosysteemipohjaista omavaraisuutta, jotta riippuvuus muualta hankittavista resursseista vähenee, jolloin on paremmat mahdollisuudet selviytyä edessä olevista poikkeustiloista, ja joka mahdollistaa myöhemmin resurssipohjaisen talouden toteuttamisen.

Se suojelee ympäristöä ja luontoa ja varmistaa, että yhteiskunnan ja sen jäsenten toiminta pysyy ekologisesti kestävällä tasolla. Se valistaa jäseniään, jotta yhteiskunta ei aiheuttaisi ilmastonmuutosta ja muita luonnolle ja ihmisille tuhoisia vaikutuksia.

Se ylläpitää alueellista turvallisuutta, mutta pyrkii laajaan yhteistyöhön lähialueiden kanssa siten, että nykyisten valtionrajojen merkitys ja vaikutus häviävät ja tarve voimakeinojen käyttämiseen häviää eri alueiden välillä.