Globaali kansalaisyhteiskunta syntyy alhaalta ylöspäin

30.9.2019

Globaali kansalaisyhteiskunta kuten uusi yhteiskuntasopimuskin tarvitsevat onnistuakseen uuden perustan, jolle ne rakentuvat. Ne eivät synny nykyiseltä eriarvoisuuteen, epätasa-arvoon tai vallankäyttöön perustuvalta järjestelmäkeskeiseltä pohjalta, vaan moniarvoisuuteen ja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kaikkien osallisuuteen perustuvalta uudelta elämäkeskeiseltä pohjalta. Ne syntyvät elämästä ja ihmisistä käsin, alhaalta ylöspäin – tapa, joka on luonnollinen uuden ajan elämässä ja tietoisuudessa.

Nuorten ilmastoliikkeet ovat globaaleja ja pyrkivät vielä vaikuttamaan kansallisvaltioiden päättäjiin, mutta mikäli tämä tie ei johda tuloksiin, niin niistä voi muodostua uuden globaalin kansalaisyhteiskunnan vaikuttajia ohi kansallisvaltioiden ja olla merkittävässä roolissa muiden globaalien liikkeiden kanssa luomassa sitä uutta ekologisempaa ja vastuullisempaa maailmaa, joka on yhteinen ja pitää kaikki mukana.

Mikäli kansallisvaltiot eivät kykene vastaamaan ja olemaan osa ilmastomuutoksen ja luonnontuhon torjumisen ratkaisua, niin kansallisvaltioiden aika on ohitse. Itse näen tilalle tulevan enemmän paikallis- ja aluetason toimijoita ja toisaalta globaaleja ja maanosan kattavia toimijoita, jotka huolehtivat sekä ihmisistä että koko maapallosta.

Uusi yhteiskunta syntyy ”alhaalta ylös”

Uusi yhteiskuntajärjestelmä ja sen nyt niin kipeästi tarvitsemamme ilmentymät politiikassa, taloudessa, koulutuksessa, terveydenhuollossa ja tieteessä eivät synny vanhalta pohjalta. Ne eivät synny ylhäältä alaspäin, vallasta ja eriarvoisuutta luovista ja ylläpitävistä rakenteista käsin, vaan ne syntyvät alhaalta ylöspäin, ihmisestä ja elämästä käsin.

Jotta tämä täyskäännös yhteiskuntien muodostumisessa olisi mahdollinen, se edellyttää perustavanlaatuista muutosta tavassamme nähdä todellisuus ja ihminen sen osana. Me tarvitsemme uutta todellisuuskäsitystä ymmärtääksemme, että me itse luomme sen todellisuuden, jossa elämme, ja että tämä todellisuus syntyy elämästä ja sen luovuutta synnyttäviä luonnollisia periaatteita noudattaen. Tämä muuttaa myös ihmiskuvamme optimistiseksi ja positiiviseksi, ja ymmärrämme olevamme yhtä ja samaa elämän kudosta. Ymmärrämme, että olemme riippuvaisia ”kokonaisuuden” hyvinvoinnista. Emme voi elää irrallaan muusta elämästä ja maapallon ekosysteemeistä.

Uusi todellisuuskäsitys ja ihmiskuva luovat meille uuden vapauden filosofian ja ideologian, jossa korostuvat ihmis- ja elämäkeskeisyys, mielekkyys ja merkityksellisyys elämää eteenpäin vievinä arvoina ja jossa vapaus olla, elää ja toimia itsenäisenä mutta osana suurempaa yhteisöä ovat lähtökohtina. Tästä vapaudesta, positiivisesta ihmiskuvasta ja uudesta, elämäkeskeisestä todellisuuskäsityksestämme kumpuavat sitten uusi yhteiskunta ja sen eri ilmentyvät.

Näiden kaikkien uutta yhteiskuntaa luovien ilmentymien yleisinä periaatteina voidaan nähdä ainakin seuraavat:

  • ne syntyvät alhaalta ylöspäin ihmisestä ja elämästä käsin, eivät vallasta ja sen eri rakenteista käsin
  • niissä ei ole eriarvoisuutta luovia rakenteita, vaan ne päinvastoin poistavat niitä yhteiskunnistamme
  • niissä tieto ja toiminta ovat läpinäkyvää ja valvottavissa olevaa eikä sen saatavuutta rajoiteta keneltäkään
  • kantavina arvoina ovat mielekkyys, merkityksellisyys, luovuus ja elämä- ja ihmiskeskeisyys
  • niissä ei ole kasvotonta valtaa tai rakenteita, vaan ne ovat suoraan ihmisten hallinnassa, olivat he sitten kuluttajia, äänestäjiä, potilaita tai oppilaita

Uusi aika -kirja sivut 50-52