Aikamme haasteet ja ratkaisu

Me olemme ihmiskuntana pulassa, miksi, mistä ratkaisu? Aikamme haastaa meidät, mutta tarjoaa myös ratkaisun, jos vain menemme eteenpäin - me olemme se muutos, jota maailma nyt tarvitsee.

Maailmamme on pulassa

Meitä on paljon, maapallomme väestö kasvaa koko ajan ja erityisesti aineellisia resursseja kuluttavia ihmisiä on yhä enemmän ja jatkuvasti kasvava määrä. Tuotantotapamme ei ole ekologisesti kestävä, vaan se rasittaa luontoa merkittävästi ja koko ajan yhä enemmän. Käytämme jo nyt maapallomme resursseja yli sen luonnollisen uusiutumiskyvyn ja tuoton – syömme maapallon raaka-ainevarantoja ja elollista pääomaa koko ajan. Maapallomme elottoman ja elollisen luonnon ja elämän monimuotoisuus vähenevät koko ajan ja heikentävät elämän ja myös ihmisen ekologista perustaa, josta olemme kaikki riippuvaisia. Näin ollen elämän tulevat mahdollisuudet maapallollamme ovat uhattuina. Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus on jo kaikkien nähtävissä esimerkiksi Internetin välityksellä, ja se aiheuttaa sotia, valtataisteluja, terrorismia, väkivaltaa ja vihaa eri taloudellisten ja sosiaalisten ryhmien ja ihmisten välillä.

Olemme uhmaamassa olemassaolomme ekologisia perusteita ja tuhoamassa yhä nopeammin ja kiihtyvämmällä vauhdilla elinolosuhteita ja -mahdollisuuksia maapallollamme ja asettamassa ihmiskunnan tulevaisuuden ja myös muun elämän tulevaisuuden vaakalaudalle. Maapallon luonto ja sen monimuotoiset eliölajit maksavat jo kovaa hintaa ihmiskunnan kestämättömän toiminnan johdosta sukupuuttojen ja yhä supistuvan elinpinta-alan ja -mahdollisuuksien muodossa – kohta on meidän aikamme maksaa ”kovaa hintaa” toimintamme vaikutuksista. Tieteellinen ja teknologinen kehitys, jonka avulla olemme pyrkineet aiheuttamiamme ongelmia ratkaista – siinä kovinkaan hyvin onnistumatta − on myös saavuttamassa kriittisen rajan elämää luovien ja ylläpitävien prosessien manipuloimisessa. Tämä voi jo lähitulevaisuudessa aiheuttaa todellisia yllätyksiä ja muutoksia ekologisessa elämän tasapainossa.

Kaiken kaikkiaan kehitys eri muodoissaan on nopeaa ja jatkuvasti eksponentiaalisesti kiihtyvää, ja tämä on vähentämässä reagointiaikamme aivan liian lyhyeksi. Muutokset ja uudet ongelmat vyöryvät päällemme, ja olemme jatkuvassa yhä uusien tulipalojen sammutuksessa. Aikaa suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen elämän ekologisen perustan ja monimuotoisuuden sekä ihmiskuntamme elinmahdollisuudet turvaavien ratkaisujen suunnitteluun, testaamiseen ja toteuttamiseen ei enää jää tarvittavissa määrin.

Tosiasiat maailmantilastamme ovat seuraavia:

 • elämme yli maapallomme uusiutuvien luonnonvarojen vuotuisen kasvun − olemme ekologisen näivettymisen ja romahduksen tiellä,
 • taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteemme ja suojaverkkomme ovat murentumassa ja hävittämässä hyvinvointivaltiomme − olemme hyvinvointivaltion näivettymisen ja romahtamisen tiellä,
 • taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen eriarvoisuuden kasvu on luonut pienen valtaa ja varallisuutta hallitsevan eliitin ja suuren massan, jonka elinmahdollisuudet kapenevat ja huononevat koko ajan − olemme elämämme näivettymisen ja romahtamisen tiellä ja
 • tulevaisuuden uskomme ja visiomme ovat hämärän peitossa, emmekä näe mahdollista maailmaa ja tulevaisuutta edessämme − olemme toivomme näivettymisen ja romahtamisen tiellä.

Muita uhkiamme ovat ainakin seuraavat:

 • eliö- ja eläinlajien massasukupuuton aiheuttama biodiversiteetin väheneminen
 • maaperän saastuminen ja eroosio
 • maailman keuhkojen eli sademetsien häviäminen ja hävittäminen
 • merten kalakantojen romahtaminen ja jätteiden kerääntyminen meriin
 • ruoantuotannon yksipuolistuminen geenimuokkauksen johdosta
 • geenimanipulaatio ja sen mahdolliset haittavaikutukset ja onnettomuudet
 • tappavat virukset ja niistä mahdollisesti puhkeavat pandemiat
 • puhtaan veden väheneminen monissa osin maailmaa
 • globaalin talousjärjestelmän eriarvoistava vaikutus, joka vaikeuttaa köyhimpien ihmisten elinmahdollisuuksia
 • terrorismi, sodat ja kasvava väkivalta
 • elinolosuhteiden huononemisesta ja luonnonvarojen ehtymisestä mahdollisesti syntyvä pakolaistulva ja sen aiheuttama kaaos ja anarkia.

Euroopan ja myös Suomen todellisia haasteita ovat mm.:

 • miten hyvinvointia luodaan ja jaetaan työnjälkeisessä Euroopassa
 • miten puretaan finanssijärjestelmän ja velkatalouden korttitalo ilman romahdusta
 • miten siirrymme öljynjälkeiseen uusiutuvaan energiatuotantoon
 • miten vastaamme ilmastonmuutoksen ja globaalin eriarvoisuuden luomaan pakolaistulvaan ja muihin ääri-ilmiöihin
 • miten luomme uuden, aidosti demokraattisen ja kansalaisia kuulevan poliittisen järjestelmän, joka kykenee ratkaisemaan edellä mainittuja haasteitamme niin valtioiden, Euroopan kuin maailmankin tasolla
 • miten hillitsemme väestönkasvua ja takaamme ruoan riittävyyden kaikille − vaihtoehto ei voi olla se, että annamme osan ihmiskuntaamme yksinkertaisesti kuolla pois, koska me emme halua jakaa käytettävissä olevia, elämälle välttämättömiä hyödykkeitä: ruokaa, vettä, lääkkeitä yms.

Ja kyllähän tähän listaan pitää vielä lisätä ainakin se, miten estämme ja vältämme epävakaiden valtioiden ja niiden johtajien luoman sodan ja jopa ydinsodan uhkan − kuinka puramme mahdollisuuden joukkotuhoon.

Maailmamme ja Suomi sen mukana ovat kohtaamassa aikakauden, joka haastaa länsimaisen elämäntapamme ja jopa olemassaolomme. Me olemme ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen murroksen, jopa romahduksen edessä, mikäli emme muuta länsimaista elämäntapaamme ja tapaamme järjestää yhteiskuntamme ja taloutemme. Se ei ole pitkällä tähtäimellä enää mahdollinen. Olemme ajautumassa maailmaan, jota määrittävät

 • maapallomme elinolosuhteita rajusti ja ennakoimattomasti muuttava ilmastonmuutos ja luonnon biodiversiteetin ja uusiutuvan biokapasiteetin heikkeneminen,
 • yhä haavoittuvammaksi käyvä globaali finanssi- ja pankkijärjestelmämme, joka uhkaa globaalia talousjärjestelmää ja yhteiskuntarauhaa yhä useammin ”puhkeavine kuplineen”,
 • taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuuden kasvusta nousevat ääriliikkeet, kansannousut, vastakkainasettelu, väkivalta ja terrorismi,
 • valtiollisen itsemääräämisoikeuden heikentyminen velkavetoisen julkisen talouden ja yhä syvenevän globaalin talousintegraation ja vapaakauppasopimusten vuoksi ja
 • kaikesta edellä mainitusta aiheutuva uhka globaalin maailmanjärjestyksen murtumisesta ja ajautumisesta pahimmillaan kaaokseen ja kaikkien sotaan kaikkia vastaan, kun taistelu yhä niukemmiksi käyvistä luonnonvaroista ja niiden luomasta hyvinvoinnista käynnistyy toden teolla.

Elämme murrosten aikakautta

Elämme nyt aikakautta, joka muuttaa kaiken sen, mihin olemme elämässämme ja yhteiskunnissamme tottuneet viimeisten vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana. Se pakottaa meidät luomaan aivan uusia ratkaisuja taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.

”Me emme voi ratkaista aikamme ongelmia, sillä ajattelulla ja tietoisuuden tasolla, jolla ne ovat syntyneet”, kuten Einstein on hyvin viisaasti todennut. Nykyinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen todellisuus ja sen eri instituutiot perustuvat mekanistiseen ja materialistiseen, ns. newtonilaiseen todellisuuskäsitykseen, ja juuri tämä todellisuuskäsityksemme on osoittautumassa puutteelliseksi ja riittämättömäksi aikamme ongelmien ratkaisemisessa. Nopeasti ja ennakoimattomasti muuttuva ja kriisiytyvä maailma tuo eteemme koko ajan uusia haasteita, joita emme voi ratkaista niillä keinoilla ja välineillä, joita nykyinen todellisuuden näkemisemme tapa ja laajuus meille tarjoavat. Me tarvitsemme nyt uutta ajattelua, tietoisuutta ja uutta todellisuuden näkemisen paradigmaa, nähdäksemme vallitsevan todellisuutemme ja maailmamme sekä sen luomien ongelmiemme todelliset syyt. Tätä Einsteinin peräänkuuluttamaa uutta ajattelua ja uutta paradigmaa kutsumme ”uudeksi ajaksi”.

Meidän tulee nyt

 • nähdä nykyinen maailmamme ja Suomi sen osallisena ”ei-mahdolliseksi”,
 • ymmärtää, miksi olemme pulassa globaalisti, Euroopassa ja Suomessa ja
 • laajentaa todellisuutemme tulkintaa ja tapaa omaksumalla uusi todellisuuden näkemisen paradigma ja avata näin tietä ”uuteen aikaan”.

Me tarvitsemme uutta, orgaanista, elämä- ja evoluutiokeskeistä todellisuuskäsitystä, joka luo meille aivan uuden maailmankuvan ja arvot. Ne muuttavat käyttäytymistämme ja avaavat silmämme näkemään uudet ratkaisut, joita aikamme meiltä vaatii niin globaalisti kuin Suomessakin. Onneksi meillä länsimaissa on juuri nyt avautumassa ns. evolutiivinen muutosikkuna ja uusi tietoisuus on myös heräämässä. Tietoisuuden evoluutio eli meidän biopsykososiaalinen kehityksemme seuraavalle tietoisuuden ja todellisuuskäsityksen tasolle, tarjoaa meille avaimet ongelmiemme ratkaisemiseksi, mutta meidän itsemme on tämä ”uusi aika” valittava ja tehtävä siitä totta. Olemme aloittamassa tietoisen evoluution aikakauden, jossa me itse olemme aktiivisia toimijoita ja uuden luojia ja joka onnistuessaan vie meidät kohti kestävää ja vapaaseen ihmisyyteen perustuvaa mahdollista maailmaa.