Uuden ajan teemat

Ihmiskunnan viimeiset hetket

Me teemme kuolemaa, me olemme tuhoamassa oman elämämme perustan käyttäessämme luonnonvaroja yli maapallon uusiutumiskyvyn ja tavalla, joka tuottaa kestämätöntä ympäristörasitusta niin merellä, maalla kuin ilmassa.

Meidän on ymmärrettävä, että nykyinen elämäntapamme ei ole kestävä eikä mahdollinen enää kauan ilman, että ajaudumme eloonjäämistaisteluun ja resurssisotiin toistemme kanssa luonnonvarojen ehtyessä ja luonnon ekosysteemien heikentyessä.

Meidän on sisäistettävä nyt, että

  • elämme yli maapallomme uusiutuvien luonnonvarojen vuotuisen kasvun − olemme ekologisen näivettymisen ja romahduksen tiellä,
  • taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteemme ja suojaverkkomme ovat murentumassa ja hävittämässä hyvinvointivaltiomme − olemme hyvinvointivaltion näivettymisen ja romahtamisen tiellä,
  • taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen eriarvoisuuden kasvu on luonut pienen valtaa ja varallisuutta hallitsevan eliitin ja suuren massan, jonka elinmahdollisuudet kapenevat ja huononevat koko ajan − olemme elämämme näivettymisen ja romahtamisen tiellä ja
  • tulevaisuuden uskomme ja visiomme ovat hämärän peitossa, emmekä näe mahdollista maailmaa ja tulevaisuutta edessämme − olemme toivomme näivettymisen ja romahtamisen tiellä

Me olemme ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen murroksen, jopa romahduksen edessä, mikäli emme muuta länsimaista elämäntapaamme ja tapaamme järjestää yhteiskuntamme ja taloutemme, jotka eivät ole pitkällä tähtäimellä enää mahdollisia.

Meidän on löydettävä uusi olemisen ja elämisen perusta, joka muuttaa elämäntapamme ja luomamme yhteiskunnat ja niiden järjestelmät elämää ylläpitäviksi ja sen elinvoimaa lisääviksi – uuden ajan uusi ihminen Homo Noeticus Naturalis tarjoaa tähän mahdollisuuden

Homo Noeticus Naturalis

Uusi luonnollinen ihminen, jonka kehityksen uusi aika aloittaa perustaessaan ihmisen elämän tietoisuuteen, todellisuuteen ja elämään, jotka ovat ”yksi ja kokonainen” elämän konteksti ja todellisuus. Uusi ihminen käynnistää uuden aikakauden ihmiskunnan historiassa ja tarjoaa ratkaisun aikamme haasteiden ratkaisemiseksi.

Se käynnistää 2. valistuksen ajan ja 2. evolutiivisen vaiheen ihmiskunnan historiassa, jonka perustana on vapaus ja elämäkeskeisyys ja ratkaisee ihmiskunnan ja luonnon välisen ristiriidan ja palauttaa ekologisen tasapainon.

Uuden ihmisen perustana on uusi orgaaninen ja tietoinen todellisuuden paradigma ja luonnollinen, elämäkeskeinen ihmiskäsitys.

Uusi näkemys elämästä ja tietoisuuden evoluutio luovat uuden ymmärryksen ihmisen ja yhteiskuntien kehityksestä, rakenteista, vaiheista ja suunnasta. Uusi ihmisyys aloittaa tietoisen evoluution aikakauden, jossa me itse olemme ”pelastuksemme”.

Uuden ajan elämänfilosofia ja tietoisuusoppi

Vastaus ikiaikaisiin kysymyksiin Kuka minä olen? ja Mikä on totta? – se yhdistää lännen ja idän näkemykset elämästä ”liikkeessä paikallaan” näkemykseksi, joka tuottaa luonnollisen, onnellisen ja mielekkään elämän mahdollisuuden.

Tietoisuus on kaiken olevaisuuden perusta ja se ilmentää kaiken sen mistä olemme tietoisia eli näkyvän todellisuuden ja elämän jatkuvassa liikkeessä olevan virran – tietoisuuden ulkopuolella ei ole meille mitään.

Uusi todellisuuden paradigma kuvaa todellisuuden ja elämän orgaanisena, dynaamisena, kehittyvänä, laajenevana ja evolutiivisena elämän evolutiivisena prosessina, jonka perustana on tietoisuuden kenttä, jossa kaikki on ja tapahtuu – todellisuus ei ole mekanistismaterialistinen.

Uusi tietoisuuden evoluutionäkemys yhdistää idän ja lännen tietoisuusopit ja luo näkemyksen elämästä, joka on ”liikkeessä paikallaan” eli me kehitymme ihmisinä, kun elämme siinä mitä on.

Erillisyyden kokemus ja sen luoma erillinen ja erityinen omakuva häviää ja todellisuudesta ja elämästä tulee ”yksi ja kokonainen” elämisen tapahtumakenttä.

Uusi postmodernin jälkeen tuleva evolutiivinen ja integraalinen maailmankuva mahdollistaa tietoisuuden, todellisuuden ja elämän kokemisen yhtenä ja antaa sille myös tulkinnan, jonka me voimme elää todeksi arjessamme.

Uuden ajan syväekologinen elämäntapa

Meidän ei tule palata takaisin entiseen luonnontalouteen, vaan on sopeutettava oma ihmisyytemme ja toimintamme luonnon ekosysteemeihin tavalla, joka mahdollistaa molempien kukoistamisen ja elinvoiman kasvun.

Ihmiskunnan on nopeasti sopeutettava oma elämäntapansa luonnon kanssa tasapainoon tai muuten elämämme ekologinen perusta murtuu.

Kaikella elämällä on oma itseisarvonsa ja sille tulee antaa mahdollisuus ilmentää itseään itselleen luontaisella ja luonnollisella tavalla.

Vapaaehtoinen aineellisen kulutuksen pienentäminen ja ”vähemmän on enemmän” ajattelun oivaltaminen luovat elämäntavan, joka on ekologisesti kestävä ja inhimillisesti hyvä ja mielekäs.

Tiede, talous, teknologia, poliittinen järjestelmä yms. tulee valjastaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän ja vastuullisen elämän palvelukseen ja sen moninaisuuden ja elinvoiman lisäämiseen ja tukemiseen tavalla, joka ei uhkaa luontoa tai ihmisyyttämme.

Kestävä ja vastuullinen elämäntapa syntyy uudesta tietoisuudestamme, vapaudestamme ja elämäkeskeisyydestämme luonnollisesti elämällä niitä todeksi arjessamme ja yhteiskunnassamme.

Valistunut yhteiskunta ja vapaa ihmisyys

Me tarvitsemme nyt uuden tavan järjestää yhteiskuntamme valistuneesti ja tavalla joka perustuu vapauteen sen kaikilla ilmenemistasoilla, meidän on luotava valistunut yhteiskunta, joka on kestävä ja mahdollinen myös pitemmällä tähtäimellä ja antaa kaikille ihmisille ja muulle luonnolle vapauden elää luonnollisesti omaa elämäänsä.

Vapaus ja sen luoma vastuu ovat valistuneen yhteiskunnan perusta ja tavoite. Valistunut yhteiskunta tarjoaa kaikille ihmisille välttämättömät elämisen resurssit ja osallistumisoikeuden yhteisten asioiden hoitamiseen.

Se on hyvään, mielekkääseen ja onnelliseen elämään keskittyvä kulttuurinen tila, jossa ihmiset luovat itselleen sellaista maailmaa ja yhteiskuntaa kuin he itse haluavat ja hyvä elämä edellyttää - hyväksyen kuitenkin elämäkeskeiset ja humaanit arvot, joita vasten ei saa toimia.

Se suojelee ympäristöä ja luontoa ja varmistaa, että yhteiskunnan ja sen jäsenten toiminta pysyy ekologisesti kestävällä tasolla.

Se tavoittelee alueellisesti ekosysteemipohjaista omavaraisuutta, jotta riippuvuus muualta hankittavista resursseista vähenee - tällöin meillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä edessämme olevista poikkeustiloista ja mahdollistaa myöhemmin resurssipohjaiseen talouteen siirtyminen.