Me teemme sen yhdessä!

Yhdistyksemme Irtiotto ry:n tarkoituksena on edistää ”uuden ajan ja uuden ihmisyyden” toteutumista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa tietoa ja palveluja, jotka mahdollistavat niiden toteutumisen jäsentemme arjessa ja yhteiskunnassa laajemmin.

Uudella ajalla tarkoitamme modernin ja postmodernin aikakauden jälkeen tulevaa elämäkeskeistä ja luonnollista maailmankuvaa sekä orgaanista, elämään perustuvaa todellisuuskäsitystä.

Uuden ajan tavoitteena on mahdollistaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä yhteiskunta ja maailma sekä hyvä ja mielekäs elämä meille kaikille.

Miten Irtiotto ry eroaa muista parempaa maailmaa rakentavista tahoista?

Uuden ajan ja sitä edustavan Irtiotto ry:n toiminnan perustana ovat mm. seuraavat näkemykset:

Tarvitsemme uuden elämäntavan, jolla on uusi perusta

Nykyinen elämäntapamme, joka perustuu moderniin ja postmoderniin maailmankuvaan ja niiden perustana olevaan mekanistismaterialistiseen todellisuuskäsitykseen, uhkaa omaa ja maapallomme terveyttä ja elinvoimaisuutta tavalla, jota emme voi ratkaista tämän nykyisen elämäntapamme puitteissa – tarvitsemme uuden elämäntavan, jolla on uusi perusta – luonnollinen todellisuus- ja ihmiskäsitys, elämäkeskeiset arvot ja maailmankuvat

Nyt on mentävä eteenpäin

Nykyiset pyrkimyksemme ratkaista elämäntapamme luomia ongelmia, eivät ole riittäviä, koska ne eivät kyseenalaista tätä juurisyytä eli nykyistä elämäntapaamme ja sitä ylläpitäviä taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia järjestelmiä – tarvitsemme uuden tavan järjestää yhteiskuntamme. Palaaminen aiempien maailmankuvien tarjoamiin ratkaisuihin ei ole mahdollista, koska juuri niiden kyvyttömyys ratkaista syntyneitä elinolosuhteita ja haasteita, loi uuden laajemmalle tietoisuudelle perustuvan maailmankuvan niitä ratkaisemaan. Siksi on mentävä eteenpäin.

Tarvitsemme evolutiivista näkemystä

Uuden elämäntavan ja yhteiskunnan luominen on mahdollista – me voimme muuttua, muuttaa omaa todellisuuden, elämän ja maailman näkemistämme ja tehdä tämän avulla elämäntapamuutoksen omassa elämässämme ja järjestelmämuutoksen yhteiskunnassamme. Tämä edellyttää tietoisuuden evoluution hyväksymistä eli sen, että me kehitymme ihmisinä ja elämän osallisina elämän evolutiivisessa prosessissa.

Maailma muuttuu, kun me muutumme

Meidän omat elämänvalintamme ja tekomme luovat sen maailman, jossa elämme ja tekojemme ja valintojemme kautta maailma muuttuu, kunhan tarpeeksi moni ihminen osallistuu näihin tekoihin. Tämä edellyttää tietoisen evoluution ymmärtämistä eli sen, että me itse voimme vaikuttaa evoluution etenemiseen sen osallisina.

Kun luovumme nykyisestä todellisuuttamme määrittävästä todellisuus- ja ihmiskäsityksestä ja elämäntavastamme, niin sen tilalle syntyy uusia sisältöjä ja toimintaa, jotka korvaavat aiempaan elämäntapaan kuuluneet sisällöt - uudet elämänsisällöt syntyvät luonnollisesta suhteestamme omaan itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan.

Uudet arvot luovat uuden maailman

Elämäntapamuutoksen tekeminen luo meille uusia arvoja ja uuden maailmankuvan, jotka antavat näille muutoksille hyväksynnän ja tekevät uudesta elämäntavastamme luonnollista ja mielekästä.

Uudet arvot, maailmankuva ja elämäntapa hajottavat nykyistä maailmaamme määrittävät rakenteet ja järjestelmät, koska ne menettävät aiemmin nauttimansa tuen ja luovat uudet yhteistä elämäämme määrittävät käytänteet ja mallit näiden tilalle.

Tiivistäen

Kun me muutumme ja muutamme elämäntapaamme, niin maailma muuttuu. Meidän tarvitsee alkaa elää uudella tavalla ja saada tästä uudesta elämäntavasta yleisesti hyväksytty tapa elää, niin maailma muuttuu – ei heti eikä nopeasti, mutta varmasti ja pysyvällä tavalla. Ja tämän perustaksi tarvitsemme uuden elämäkeskeisen perustan.

Kenen etua Irtiotto ajaa?

Irtiotto yhdistys edistää sääntöjensä mukaisesti ”uutta aikaa”, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä, kenen etua yhdistyksemme ajaa?

Yhdistyksemme ei aja jäsentensä tai yksittäisten henkilöiden omaa etua. Se ei keskity tekemään olostamme miellyttävämpää tai tekemään kenenkään elämää paremmaksi tai mukavammaksi tai muuttamaan kenenkään elämäntapaa ekologisemmaksi ja vastuullisemmaksi. Vastuu näistä on luonnollisesti meillä itsellämme. 

Meidän tavoitteemme on luoda edellytyksiä uuden yksilölliseen ja yhteisölliseen vapauteen perustuvan yhteiskunnan ja ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteisöllisen elämäntavan syntymiselle. Me ajamme kaikkien etua, tulevien sukupolvien etua, luonnon ja sen elämän etua – me toimimme uuden kestävämmän ja vastuullisemman yhteiskunnan ja maailman puolesta.

Me luomme myös edellytyksiä vapauden kokemiselle ja tulemiseksi todeksi meidän kaikkien arjessa ja todellisuudessa, mutta tämäkin työ on meidän jokaisen itse tehtävä. Tukea tähän annamme itse kukin toisillemme, mutta vastuu on aina meillä itsellämme.

Yhdistyksemme tavoitteena on siis toimia yhteisen hyvän ja kaikkien edun mukaisesti sisältäen niin meidät itsemme kuin luonnon ja sen elämän ja monimuotoisuuden. Teemme työtä uuden ajan syntymisen puolesta ja avaamme tietä vapauden ja vastuun toteutumiseen meidän kaikkien elämässä ja yhteiskunnassamme.

Se, miten tämä toteutuu arjessamme ja yhteiskunnassamme, on meidän kaikkien vastuulla. Yhdistyksemme toimii tässä työssämme apuna ja tukena ja pyrkii siihen, että me, jotka haluamme tehdä työtä paremman tulevaisuuden eteen, löydämme toisemme ja alamme toimia yhdessä.