Uusi aika

Nyt on aika valita hyvä elämä ja tulevaisuus, joka on mahdollinen

© Timo Nikkilä 2016 

Uusi aika on mahdollisuus hyvään elämään

Toteutuessaan uusi aika tarjoaa meille mahdollisuuden pelastaa itsemme hyvään elämään ja palauttaa maapallomme monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tasolle, jolla elämämme ja tulevaisuutemme ovat turvattuja.

Uusi aika tarkoittaa modernin ja postmodernin maailmankuvan ja aikakauden jälkeen tulevaa elämäkeskeistä ja luonnollista olemassaoloa, vapautta ja maailmankuvaa sekä mekanistisen ja materialistisen todellisuuskäsityksen jälkeistä orgaanista, tietoisuuteen perustuvaa todellisuuskäsitystä.

Uuden ajan tavoitteena on mahdollistaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä, hyvä ja mielekäs elämä, yhteiskunta ja maailma. Päämääränä on ottaa vastuu sen toteutumisesta omassa elämässämme muuttamalla sisäistä ja ulkoista todellisuuttamme.

Tämän voimme toteuttaa vapautumalla nykyisyyttä ylläpitävistä uskomuksistamme. Kohtaamme ne tekemällä tekoja omassa elämässämme ja laajentamalla tietoisuuttamme itsestämme, elämästämme ja ihmisestä itsestään.

Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda maailman, joka ei ole enää ristiriidassa oman itsemme ja tulevaisuutemme kanssa.

Sisällysluettelo

 • Alkusanat
 • Suuri murros on edessämme
 • Uusi aika
 • Irti kapitalismista - me teemme sen yhdessä
 • Uusi Suomi ja uudistumisen vuoskymmenet
 • Tietoinen yrittäjyys
 • Uusi, vapaa ihmisyys ja elämä
 • Askel kerrallaan uuteen aikaan
 • Lopuksi

Lukijalle

Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla. Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista romahdusta. Nykyinen järjestelmämme ei ole enää mahdollinen eikä tarjoa meille niitä ratkaisuja, joita niin kipeästi nyt tarvitaan.

Meidän on löydettävä nopeasti sille vaihtoehto. Nyt se on löydettävissä meidän oman elämämme ja elämän valintojemme välityksellä. Me itse olemme tarvittava muutosvoima ja tie mahdolliseen maailmaan. Ja jotta pystyisimme tähän vaativaan tehtävään, se edellyttää meiltä uutta luonnollista ja elämäkeskeistä maailmankuvaa ja uutta tietoista tapaa havainnoida todellisuuttamme sellaisena kuin se on.

Nyt on aika valita ja tehdä päätös elämän puolesta − me olemme ratkaisu aikamme haasteisiin ja tie merkitykselliseen ja hyvää elämään.

Kirjan tavoitteena on herättää meidät kaikki näkemään, että

 • meillä on vaihtoehto nykyiselle yltiökapitalistiselle talous- ja finanssijärjestelmälle, joka ei ole ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla, sekä näennäisdemokraattiselle poliittiselle järjestelmällemme, joka ei kykene ratkaisemaan aikamme haasteita riittävän nopeasti,
 • me itse voimme osallistua aktiivisesti oman elämämme ja tekemiemme elämänvalintojen myötä maailmamme muuttamiseen vapaammaksi, kestävämmäksi ja paremmaksi,
 • me voimme laajentaa omaa todellisuuden näkemistämme ja laajentaa näkemyksiämme ja kokemuksiamme siitä, mitä pidämme pysyvänä ja muuttumattomana todellisuutenamme, sekä ymmärtää, että me itse luomme sen todellisuuskuvan, joka toimiamme ja elämäämme määrittää,
 • kaikki nykyiset elämäämme määrittävät taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset rakenteet ja niiden välityksellä tapahtuva vallankäyttö ovat vallitsevan modernin ja postmodernin maailmankuvamme ja arvomaailmamme sekä mekanistismaterialistisen todellisuuskäsityksemme tuotoksia ja että ne muuttuvat, kun muutamme näitä todellisuutemme perusteita,
 • vaikka emme voikaan ennustaa tulevaisuuttamme konkreettisella ja arjen tasolla, niin me voimme jo nyt nähdä ja ymmärtää, mille perustalle tulevaisuutemme tulee muodostumaan eli mitkä ovat ne uudet arvot, maailmankuvat ja todellisuuskäsitys, jotka tulevaisuutemme maailman luovat, jos vain onnistumme menemään eteenpäin biopsykososiaalisessa kehityksessämme niin yksilöinä kuin yhteisöllisestikin,
 • kuka tahansa meistä saa tämän tulevaisuuden näkemisen kyvyn, kun vain avautuu elämälle ja laajentaa omaa tietoisuuttaan ja todellisuuden näkemistään,
 • myös Suomen uudistaminen kohtaamaan aikamme haasteet ja esimerkiksi yrittäjälähtöinen yritystoiminta, jota olen laajemmin kirjassa avannut, voidaan jo nyt määrittää tämän uuden todellisuusparadigman avulla ja kuvata niiden luonnetta ja ominaisuuksia yleisellä tasolla,
 • uusi mahdollinen maailma ja vapaan ihmisyyden ja kestävän maailman malli ja sen toteutusmallit eri elämänaloilla eivät toteudu, ellemme me itse toimi niiden puolesta omassa elämässämme.

Kirjan tavoitteena on kuvata sitä uutta uljasta maailmaa, joka on mahdollinen ja jolla on tulevaisuus, sekä avata meille kaikille tietä kulkea sitä kohti.

Uusi aika on mahdollisuutemme

Uusi aika ja maailma ovat mahdollisia saavuttaa. Ne ovat vaihtoehto nykyiselle menollemme – elämäntavallemme, taloudellemme, politiikallemme, koulutuksellemme ja yhteiskunnallemme. Me voimme elää toisin ja toisenlaisessa maailmassa. Me emme ole sidottuja nykyiseen, vaan uusi on mahdollista luoda.

Uusi aika ja maailma ovat elämäkeskeistä, kestävää ja vapaata ihmisyyttä, joka tuo meille aitoa elämäniloa ja tulevaisuuden uskoa. Uuden ajan ja maailman perustana on vapaus, sisäinen vapaus, joka luo meille rohkeuden ja tahdon elää toisin. Vapaus on mahdollista saavuttaa vapautumalla nykyisen elämämme meille luomista kahleista ja uskomuksista. Vapaus on elämää siinä, minkä tiedämme oikeaksi. Se tuo meille mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä elämäämme ja luo meille hyvän ja kestävän elämän mahdollisuuden.

Meidän on itse tämä valinta tehtävä. Muutos ei tule meidän ulkopuoleltamme, vaan me olemme se muutos, jota etsimme. Yhdessä toistemme kanssa se on mahdollista tehdä. Jo valinta uuden puolesta saa meidät toimimaan toisella tavalla, joka vie meitä uuteen. Me itse ja elämämme ovat uusi voima, joka luo meille vapauden, uuden ajan ja maailman.

 • Me tarvitsemme uuden kansalaisoikeuden − oikeuden kieltäytyä merkityksettömästä ja haitallisesta työstä ja oikeuden tehdä merkityksellistä työtä ja/tai kansalaistyötä kansalaispalkan avulla.
 • Meidän tulee kieltäytyä tukemasta nykyistä poliittista ja taloudellista järjestelmäämme ja jättää äänestämättä näennäisdemokraattisissa vaaleissa ja tehdä siitä poliittinen muutosvoima luomalla kansalaisaktiivisuutta ja vaikuttamista.
 • Meidän tulee pienentää omaa aineellista ja turhaa kulutustamme valitsemalla vapaaehtoinen vaatimattomuus elämäntavaksemme ja vähentää aikaa ja resurssejamme vieviä aktiviteettejamme ja sidonnaisuuksiamme.
 • Meidän tulee tehdä nykyisestä kestämättömästä, vastuuttomasta ja näköalattomasta, eriarvoisuuteen ja taloudellisen ja poliittisen eliitin valtaan perustuvasta maailman mallista vapautumisesta uusi henkisyyden ja todellisuuden harjoittamisen muoto.
 • Meidän tulee tehdä holistisesta, elämäkeskeisestä ja uutta luovasta yhteisöllisyydestä uusi kulttuurinen ja sosiaalinen kontekstimme, jonka kautta luomme uutta aikaa ja maailmaa todeksi arjessamme.
 • Meidän tulee saattaa yleiseen tietoisuuteen, että vaihtoehtoinen näkemys on olemassa, ja kertoa, kuinka yhteiskunta, demokratia ja talous voidaan järjestää uudestaan elämäkeskeisesti ja uuden holistisen näkökulman pohjalta kestäväksi ja vastuulliseksi maailman malliksi.

Me voimme muuttaa nykyisen elämämme elämäksi, joka tuottaa meille ja muille ihmisille aitoa elämäiloa ja tulevaisuuden uskoa sekä omaan elämäämme mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Me voimme muuttaa elämämme uutta luovaksi uuden ajan muutosvoimaksi. Valinta on sinun ja minun.

Kiitos!